Mar. 21, 2022

[中聞社]祭中天新聞公文

祭(中天新聞公)文

中天新聞公生於民國83年9月1日,卒於民國109年12月11日,享年26歲。

嗚呼哀哉!

中天新聞公之生於世,二十有六。先有七矮,後有耀祥;斬中天有成,滅中天有功;英昌有所恃而不恐,小人有所畏而為之。中天大川喬嶽,不見其運動,而功利之及於物者,蓋不可以數計而周知。

今中天新聞公之沒也,異音無所仰芘;朝廷無所稽疑;非綠即異端,而中天至於用憂土;君子以為無為為善,而小人沛然自以為得時,中天五百大澤,龍亡而虎逝,則變怪雜出,舞鰌鱓而號狐狸。

昔綠先君懷民主於世,非自由則莫能致;今不肖無狀,強行出入,受教於門下者,升官於茲。聞中天新聞公之逝,當匍匐往弔,喪鐘黃巾,念古人以忸怩。願緘詞千里,以寓一哀而已矣!蓋上以為天下慟,而下以哭其私。嗚呼哀哉!尚嚮!

本文源自 蘇軾(祭歐陽文忠公文)